Ajuts i subvencions


Ajuts per a calderes de biomassa instal·lades en territori LEADER

El Ministeri d’Agricultura va seleccionar el projecte BM-Rural, coordinat per l’Associació Leader Ripollès-Ges-Bisaura, com un dels 49 projectes de tot l’Estat espanyol dins la convocatòria dels Projectes Clima. A part del grup coordinador, hi ha cinc grups més d’acció local que gestionen els respectius territoris per poder participar al projecte.

Oberta la convocatòria als ajuts per a la gestió forestal sostenible pel 2014 per a boscos privats

Ja ha sortit la nosva convocatòria d'ajuts forestals sostenibles pel 2014 per a boscos privats. La convocatòria es pot consultar en els següents enllaços:

 

> http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6557/1337452.pdf

Programa d’ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis existents del sector residencial (ús habitatge i hoteler)

Amb l’objectiu de promoure actuacions de millora de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en el sector residencial (edificis existents), el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, a través de l’IDAE (Instituto para la Diversivicación y Ahorro de la Energía), ha posat en marxa un programa d’ajudes i de financiació dotat amb 125 milions d’euros.

A continuació us resumim els aspectes més rellevants dels ajuts, que han estat publicats al BOE núm. 235 (Sec. III. Pàg. 79433) :

Àmbits de les actuacions subvencionables:

1. Millora de l’eficiència energètica de l’envolvent tèrmic.

2. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació.

3. Substitució d’energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques.

4. Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica en les instal·lacions tèrmiques.

Les actuacions objecte de l’ajut han de millorar la qualificació energètica total de l’edifici en, almenys, 1 lletra mesurada en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2 any), respecte a la qualificació energètica inicial de l’edifici. Aquesta millora en la seva qualificació podrà obtenir-se mitjançant la realització d’una tipologia d’actuació o d’una combinació de diverses.

Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada

Convocatòria d'ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada. Termini de sol·licitud: del 24 de juliol al 16 de setembre de 2013, ambdós inclosos

Els ajuts a la gestió forestal sostenible es troben en el marc d'aplicació del Programa de desenvolupament rural per al període 2007-2013.

Subvencións per el biogàs i la biomassa a Catalunya, 2011-2012. ICAEN.

Subvencions per el biogàs i la biomassa a Catalunya

La Generalitat de Catalunya, a través del Institut Català d’Energia (Icaen), va publicà a principis del mes de desembre la línia de subvencions per les instal·lacions d'energies renovables. El plaç de presentació de sol·licituds es va iniciar el dia 3 de desembre i conclou el 30 del mateix mes. Pel que respecta a la bioenergia, entren dins de la línia d'ajuts la producció i aprofitament del biogàs amb fins energètics i les instalacions de producció d'energia tèrmica amb biomassa llenyosa.

AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

Convocatòria d'ajuts a la gestió forestal sostenible en relació amb la biomassa forestal, per ORDRE AAM/295/2011, de 2 de novembre (DOGC núm. 6002 - 10/11/2011). Termini de sol·licitud: de l'11 al 28 de novembre de 2011, ambdós inclosos.

Aquests ajuts s'adrecen a actuacions de densificació de la biomassa en el punt de reunió del desembosc, els contractes d'arrendament financer (lísing) per l'adquisició d'un mòdul d'obtenció d'energia tèrmica mitjançant biomassa forestal, i la redacció d'estudis d'avaluació de disponibilitat de biomassa.

AJUTS PER LA GESTIÓ FORESTAL EN BOSCOS DE TITULARITAT PÚBLICA

Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat pública (termini del 8 al 26 d’octubre 2011)

AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2.011

 

Ajuts a la Gestió Forestal Sostenible 2.011 referents a actuacions en finques de titularitat privada

 

Segons la Resolució AAM/2315/2011 pubicat el dia 5 d'octubre, es comunica l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible referents a actuacions forestals en finques de titularitat privada corresponents a l'any 2.011.

 

Aquesta convocatòria restarà oberta del 8 al 26 d'octubre del 2.011.

 

           Per més informació podeu consultar el pdf adjunt.

AJUT PER A PROJECTES D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 2010

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS S'OBRE EL 5 D'OCTUBRE I FINALITZA EL 18 DE NOVEMBRE (AMBDÓS INCLOSOS).


Ja es poden sol.licitar les subvencions en el marc d'actuació d'energies renovables

El termini de sol.licituds finalitza el proper 19 de setembre.

SÓN OBJECTES SUBVENCIONABLES els projectes i actuacions que es puguin integrar en algun dels apartats següents i compleixin els requisits descrits en l'annex 2 específics per a cada àmbit.