Programa d’ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis existents del sector residencial (ús habitatge i hoteler)


By Anònim - Posted on 07 Octubre 2013

Amb l’objectiu de promoure actuacions de millora de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en el sector residencial (edificis existents), el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, a través de l’IDAE (Instituto para la Diversivicación y Ahorro de la Energía), ha posat en marxa un programa d’ajudes i de financiació dotat amb 125 milions d’euros.

A continuació us resumim els aspectes més rellevants dels ajuts, que han estat publicats al BOE núm. 235 (Sec. III. Pàg. 79433) :

Àmbits de les actuacions subvencionables:

1. Millora de l’eficiència energètica de l’envolvent tèrmic.

2. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació.

3. Substitució d’energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques.

4. Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica en les instal·lacions tèrmiques.

Les actuacions objecte de l’ajut han de millorar la qualificació energètica total de l’edifici en, almenys, 1 lletra mesurada en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2 any), respecte a la qualificació energètica inicial de l’edifici. Aquesta millora en la seva qualificació podrà obtenir-se mitjançant la realització d’una tipologia d’actuació o d’una combinació de diverses.

Podran ser beneficiaris dels ajuts d’aquest programa:

1.  Les persones físiques i jurídiques propietàries d’edificis d’ús residencial (ús hoteler i ús vivenda).

2.  Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús vivenda, constituides conforme al que disposa l’artícle 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de la propietat horitzontal.

3.  Els propietaris de vivendes unifamiliars o propietaris únics d’edificis de vivendes que reuneixin els requisits establerts a l’article 396 del Codi Civil i no haguessin obtingut el títol constitutiu de propietat horitzontal.

4.  Les Empreses de Serveis Energètics.

El tipus d’ajut dependrà del tipus d’actuació: 

1.  Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica, s’ajudarà sota la modalitat combinada de lliurament dinerari sense contraprestació i préstec reemborsable.

2.  Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació, s’ajudarà sota la modalitat de préstec reemborsable.

3. Substitució d’energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques, s’ajudarà sota la modalitat de préstec reemborsable.

4. Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica a les instal·lacions tèrmiques, s’ajudarà sota la modalitat de préstec reemborsable.

Els préstecs reemborsables tindran les condicions següents:

1. Tipus d’interès: Euribor + 0,0%

2. Termini màxim d’amortització dels préstecs: 12 anys (inclòs un període de carència opcional d’1 any)

3. Garanties: aval o contracte d’assegurança de caució per import del 20% de la quantia del préstec.

Terminis de presentació de les sol · licituds:

1 . Les ajudes podran sol · licitar durant el període comprès entre l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de l’Estat i el 30 d’octubre de 2015.

2. Les sol · licituds per a la participació s’efectuaran conforme al formulari que està disponible en aquesta pàgina web.

 

Per a més informació consulteu la pàgina de l’IDAE i la pàgina del BOE amb els ajuts publicats.