Ja es poden sol.licitar les subvencions en el marc d'actuació d'energies renovables


By Anònim - Posted on 26 Juliol 2010

El termini de sol.licituds finalitza el proper 19 de setembre.

SÓN OBJECTES SUBVENCIONABLES els projectes i actuacions que es puguin integrar en algun dels apartats següents i compleixin els requisits descrits en l'annex 2 específics per a cada àmbit.

a) Instal·lacions d'aprofitament de biomassa llenyosa per a calefacció d'habitatges.

b) Instal·lacions d'aprofitament de l'energia solar mitjançant captadors solars tèrmics per a qualsevol tipus d'aplicació amb aprofitament tèrmic.

c) Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica o d'energia eòlica aïllades de la xarxa elèctrica o instal·lacions mixtes de totes dues.

d) Instal·lacions d'aprofitament de biomassa llenyosa per a usos tèrmics (producció i distribució de calor i fred) que valorin la biomassa mitjançant processos termoquímics.

e) Instal·lacions de producció i aprofitament energètic del biogàs generat a partir del procés biològic de la digestió anaeròbia.

f) Instal.lació d'equips d'aprofitament de l'energia geotèrmica.

g) Transformació de vehicles pesants per ser alimentats amb olis vegetals purs. La dotació màxima és de 5.434.575,66 euros.

Els ajuts que s'integren en les lletres b), d) i e) que s'atorguin a l'empara del Reglament (CE) núm. 800/2008, de 6 d'agost, es poden acumular amb qualsevol altre ajut exempt en virtut del Reglament general d'exempció per categories, sempre que les mesures d'ajut esmentades es refereixin a costos subvencionables identificables diferents.

Aquests ajuts no s'han d'acumular amb cap altre ajut exempt en virtut del Reglament (CE) núm. 800/2008, o amb cap altre ajut de mínims que compleixi les condicions establertes en el Reglament (CE) núm. 1998/2006, ni amb cap altre finançament comunitari corresponent a les mateixes despeses subvencionables si l'acumulació supera la intensitat més elevada o l'import d'ajut més elevat aplicable a l'ajut esmentat en virtut del Reglament (CE) núm. 800/2008.

Les corporacions locals es consideraran beneficiàries i podran acollir-se als ajuts d'aquesta convocatòria en relació a la realització d'instal·lacions d'aprofitament de l'energia solar tèrmica mitjançant captadors solars tèrmics per a qualsevol tipus d'aplicació amb aprofitament tèrmic; d'instal·lacions autònomes d'aprofitament de l'energia solar fotovoltaica, de l'energia eòlica o mixtes d'aquestes dues; d'instal·lacions d'aprofitament de biomassa llenyosa per a usos tèrmics que valorin la biomassa mitjançant processos termoquímics; i d'instal.lació d'equips d'aprofitament de l'energia geotèrmica.

El TERMINI DE SOL.LICITUDS s'inicia l'endemà de la data de publicació d'aquesta ordre al DOGC, i finalitza al cap de 60 dies naturals.

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA - NÚM. 5675 - 21.07.2010

 

AdjuntMida
DOGC 5675 21-07-2010.pdf544 KB