Desplegament les mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l’activitat agrícola


By Anònim - Posted on 04 Juny 2013

Segons l'ORDRE AAM/111/2013, de 24 de maig, es depleguen les mesures preventives per la llita contra els incendis forestal relatives a l'activitat agrícola. Aquestes mesures són les següents:

 

Durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 d’agost, ambdós inclosos, en la franja horària d’entre

les 14 i les 17 hores, quan s’activi el nivell 3 del Pla Alfa de mobilització de recursos de prevenció d’incendis

forestals de Catalunya, per realitzar les tasques agrícoles en què s’utilitzi maquinària tipus recol·lectora,

embaladora o picadora de palla acoblada al tractor s’han d’adoptar les mesures següents:

a) Disposar de mitjans d’extinció suficients per intentar controlar el possible conat d’incendi que es pugui

originar. Aquests mitjans han de consistir en extintors d’escuma amb base d’aigua amb un mínim de 6 kg de

capacitat i motxilles extintores d’una capacitat mínima de 12 litres d’aigua cadascuna. Caldrà disposar d’un

mínim de quatre aparells de les característiques anteriors: una motxilla, un extintor i dos aparells més

(motxilles o extintors). A part, caldrà disposar dels extintors ABC contra el foc de la màquina.

b) Disposar d’una emissora de banda de 80 MHz.

c) Comunicar a la sala central del Cos d’Agents Rurals l’inici i la finalització de les tasques agrícoles.

d) En el cas d’utilitzar la picadora de palla acoblada al tractor, aquestes mesures s'han d'adoptar també en la

franja horària compresa entre les 10 hores i les 20 hores.

1.2 En cas d’incompliment del que estableix l’apartat anterior els agents rurals podran determinar l’aturada de

la maquinària.

 

Article 2

2.1 En el període determinat a l’article anterior, els agricultors han de tenir en consideració així mateix les

recomanacions següents:

a) Disposar d’un tractor amb grades de discos per poder aturar el possible incendi mitjançant llaurades

perimetrals.

b) Reduir la velocitat d’avanç en terrenys pedregosos o amb fort pendent i elevar la plataforma de tall.

c) Estar atent a les passades de la recol·lectora, la picadora de palla o embaladora per si s’inicia el foc. A tal

efecte, en la realització de les tasques agrícoles que comporten la utilització de maquinària tipus recol·lectora,

picadora de palla o embaladora, hi ha d’haver una persona vigilant mentre es realitzen les tasques agrícoles.

d) Un cop el camp estigui recol·lectat, s'ha de fer un perímetre llaurat (amb grades o arreus) al voltant del

camp quan aquest sigui proper a edificacions i àrees forestals.

2.2 Tota la maquinària agrícola es mantindrà en les condicions adequades de revisió periòdica i manteniment

que estableixin les mateixes condicions d’ús d’aquesta maquinària, per evitar que s’origini foc com a

conseqüència d‘un mal manteniment i neteja de peces mecàniques i sistema elèctric. Així mateix, s’han de

mantenir nets de vegetació els llocs d’emplaçament o manipulació dels tractors, de motoserres, aparells de

soldadura, radials, grups electrògens i motors o equips elèctrics o d’explosió.

Etiquetes