Recull normatiu sobre els requeriments per autoritzar activitats de lleure en finques privades


By lmegias - Posted on 18 Setembre 2015

Davant el creixent nombre de curses, aplecs i altres esdeveniments de caràcter lúdic, esportiu i
massiu que s’organitzen, en molts casos amb finalitats lucratives, en els boscos representats
pels nostres associats, la junta de BOSCAT ha decidit recollit l’experiència acumulada per les
diferents associacions en aquest aspecte i posar-la a disposició dels propietaris forestals.


El present document consta d’un breu recull normatiu que afecta aquestes activitats.

 

1-NORMATIVA
 

Propietat Privada. Llibre V del Codi Civil de Catalunya:
L’article 541-1 defineix la propietat privada com el ple dret d’ús, gaudi i disposició per part del
propietari. 541-2 Aquest dret s’exerceix, d’acord amb la seva funció social, dins els límits i
restriccions que estableixen les lleis.
Tota activitat dins de propietats privades o que afecti drets reals, requereixen autorització
dels titulars.


Propietat pública i drets de pas:
1- Els document de cadastre no presumeixen titularitat i no tenen validesa per determinar la
propietat d’un camí.
2- Segons el DECRET 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals:
a. La titularitat pública d’un camí o dret real de pas implica que aquest a de figurar
en el catàleg de bens del municipi, on han de constar també els documents que
n’acreditin la titularitat (Escriptures). La rectificació del catàleg ha de ser anual.
 

Accés al medi natural :
L’accés motoritzat al medi natural està regulat específicament per la Llei 9/1995 i la seva
modificació per la llei òmnibus 10/2011. En tots els casos l’autorització per a la organització de
circuits, itineraris o curses requereix l’autorització expressa del titular de la via.
No existeix cap normativa específica en matèria d’accés no motoritzat al medi natural
(excursionisme, BTT, cavalls,...)

 

Llei de Montes 43/2003:
Article 70: Determina que seran responsables de les infraccions previstes en la llei les persones
físiques o jurídiques que incorrin en aquestes i, en particular, les persones que directament
cometi o ordeni la infracció. Quan no sigui possible determinar el grau de participació de les
diferents persones implicades aquestes respondran solidàriament.
Son exemples d’infraccions contemplades en la llei que poden produir-se en el desenvolupament
d’aquestes esdeveniments:
a. “La quema, arranque o inutilización de ejemplares arbóreos de especies
forestales”
b. “El vertido no autorizado de residuos en terrenos forestales”
Article 15: Les administracions titulars de boscos d’utilitat pública han de sotmetre a concessió
l’atorgament de les activitats que impliquen un ús privatiu del domini públic forestal. Si a més,
son boscos catalogats, requerirà informe favorable de l’òrgan competent en matèria forestal de la
Generalitat de Catalunya.


Acord de Govern GOV/112/2006, de 5 de setembre:
S’estableix que l’organització de pràctiques esportives, d’aventura o de lleure comercialitzades
en espais de la xarxa Natura 2000 requeriran de l’autorització corresponent del DARPAMN.
 

Decret 30/2015, de 3 de març, Catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar
mesures d’autoprotecció:

En termes generals requeriran d’un pla d’autoprotecció les activitats en espais no delimitats, amb
un nombre previst d’assistents superior a 10.000. En el cas d’espais considerats de risc serà
requerit per activitats amb més de 2.000 assistents.
Tot i que es tracta d’una decisió del municipi, nosaltres considerem que les activitats en l’àmbit
forestal entre el 15 de juny i el 15 de setembre, haurien de ser considerats espais no delimitats
de risc.