El sector forestal propugna la mobilització sostenible de fusta a Espanya


By Anònim - Posted on 01 Desembre 2010

CONCLUSIONS DE LA JORNADA DE PRESENTACIÓ DE LA GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER A LA MOBILITZACIÓ SOSTENIBLE DE FUSTA A EUROPA  

Primera: Hi ha una clara tendència a l'augment de la demanda de productes derivats de la fusta. S'espera que la tendència es mantingui ja que aquests productes són de matèries primeres naturals, renovables i reciclables i més:

     a. - Escalfar amb fusta presenta més aspectes positius davant escalfar amb petroli

     b.- La fusta, com a material constructiu, té major eficiència energètica que els materials alternatius

     c. - Hi ha acord polític que l'ús de fusta contribueix a la lluita contra el Canvi Climàtic, al desenvolupament rural ia la generació d'ocupació.

De fet la declaració de la Conferència Ministerial de Protecció de Boscos d'Europa, MCPFE de Varsòvia, propugna que la lluita contra el canvi climàtic passa pel foment de la biomassa com a font renovable d'energia. El mercat energètic dels productes derivats de la fusta suposarà un clar complement al mercat tradicional.

Segona: Espanya aprofita només el 40% del seu potencial productiu, important més del 10% del que consumeix. L'aprofitament econòmic de les nostres muntanyes exigeix gestió.

Tercera: La demanda de conservació que la societat fa a les administracions públiques no pot satisfer sense compatibilització de rendes, ja que no hi ha pressupost suficient per abastar tots els aspectes de la conservació. El desequilibri actual entre producció per hectàrea i inversió per hectàrea (que pogués entendre's com un Pagament per Serveis Ambientals) és econòmicament insostenible i inviable amb la situació actual de crisi econòmica. La conservació requereix gestió.

Quarta: La gestió insuficient és una oportunitat perduda, no només en els àmbits econòmics i de conservació, també en els del desenvolupament rural el medi ambient.

Cinquena: Existeix també un acord polític segons el qual la major oferta no pot en cap cas suposar minves per al medi ambient, de manera que es fa prevaler el principi primer de la conservació davant l'aprofitament (Declaració MCPFE de Viena). La gestió que es propugna (objectiu que es persegueix) és aquella que sigui econòmica, social i ecològicament sostenible, per a això s'ha de recolzar en dos instruments bàsics (eines, no fins):

     a. - La certificació de la gestió

     b. - La sostenibilitat de la mobilitat de la fusta (o dels productes)

Sisena: Cal desenvolupar les dues eines amb procediments àgils, costos efectius, amb normes no excloents que minven la competitivitat del sector espanyol derivat del bosc davant del d'altres països europeus, perquè en cas contrari es pot induir a l'abandó de la nostra producció forestal i al augment de les importacions.

Setena: La mobilització sostenible que es propugna és la que assegura la sostenibilitat i multifuncionalitat dels boscos, mitjançant:

      a) La certificació de la gestió, que comporta la implantació d'instruments de gestió en el territori

      b) Resolent la fragmentació

      c) La millora i manteniment de les infraestructures forestals per a l'accessibilitat.

Una mobilització que es pretén comportarà:

       I. Solucions locals

      II. Solucions sectorials

     III. Amb el consens participatiu de tots els agents implicats

     IV. Mitjançant la recerca d'aprofitaments econòmicament viables d'un recurs natural, renovable i reciclable, que ja existeix

Vuitena: Mobilització que ha de superar inconvenients actuals:

     a) L'escassetat d'instrument de gestió, el que fa que l'oferta depengui de plans anuals d'aprofitament i, per tant, d'absència de planificació

     b) L'incompliment generalitzat del programat en aquells casos en què sí que hi ha instrument de gestió

     c) La petita oferta de fusta certificada

Novena: Per assegurar una gestió sostenible dels nostres boscos capaç de satisfer les diferents demandes, cal mà d'obra qualificada i especialitzada, avui escassa. Es fa necessària una estratègia de formació i capacitació i fins i tot de sensibilització també a la propietat forestal.

Desena: Per assegurar la gestió forestal sostenible, és necessària la recerca de sinergies amb tots els autors per definir un conjunt integrat de mesures que ajudin a donar respostes, i mostrin un sector homogeni capaç de connectar amb la societat.

La Guia de bones pràctiques per a la mobilització sostenible de fusta a Europa és una compilació d'experiències en els diferents països europeus dirigides a optimitzar el potencial d'aquest recurs natural al mateix temps que s'afavoreix i manté la biodiversitat i l'ecosistema, aplicant els principis de Criteris i Indicadors de sostenibilitat consensuats entre els països europeus

ECONOTICIAS.COM - 1/12/10