RoK-FOR. CONCLUSIONS JORNADA "FUTUR I ESTRATÈGIES PER AL SECTOR FORESTAL"


By Anònim - Posted on 03 Juliol 2011

Conclusions Jornada “Futur i estratègies per al sector forestal” La jornada es va celebrar a Barcelona el 15 de juny de 2011 en el marc del projecte RoKFOR sobre Gestió forestal sostenible com a font proveïdora en bioenergia, construcció sostenible i química verda. La jornada va comptar amb la presència de 13 ponents i 85 assistents, distribuïts entre 18 socis del projecte RoKFOR de 7 països europeus, 27 persones del mon empresarial industrial, consultories i bioenergia, 15 representants de l’administració, 19 representants de la recerca i les universitats i 7 representants de la propietat forestal. Els punts més importants de la jornada van ser els següents:

- Cal millorar els canals de comunicació entre el sector productiu, empresarial i industrial, i el sector de la recerca. Caldrà superar obstacles com ara el diferent ritme que caracteritza el sector privat i el de les respostes que pot oferir el sector de la recerca pública.

- Cal atendre i dinamitzar els mercats de fusta i de productes no fustaners. Cal també una especial atenció als nous mercats i als nous productes. L’administració ha de racionalitzar les subvencions atenent tant a criteris de volum o pes de fusta, d’estratègia, així com de comportaments del mercat.

- Cal trobar eines per fer front a la dispersió de l’oferta de fusta. Aquestes eines poden contemplar una major gestió associada de la propietat forestal fragmentada o marcs normatius o financers innovadors per tal de facilitar la logística de majors volums de fusta a un cost competitiu.

- Tot i l’important increment de demanda de bioenergia en el sector serveis, cal accions d’obertura de mercat per a la bioenergia en el sector industrial. Els anys setanta i vuitanta són un bon exemple, amb la diferència que en l’actualitat existeixen multitud de professionals del sector que poden contribuir a un desenvolupament ordenat de la implantació de la bioenergia.

- Cal facilitar la mecanització dels aprofitaments fusters i de biomassa, amb l’objectiu de mobilitzar més matèria primera, que en l’actualitat ronda el 25% del potencial total. Per fer-ho, cal la complicitat de l’administració de la Generalitat de Catalunya, la dinamització i cerca de nous mercats i productes, i el suport públic a projectes de millora de l’extracció mecanitzada de productes forestals. L’exemple de transversabilitat ofert pel Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació (veure pdf adjunt) i les diverses redaccions de Plans de Recerca coordinats entre els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, ofereix un bon marc conceptual per a futures accions orientades a la millora de la transversabilitat en el sector forestal. Aquesta pot permetre superar barreres existents, així com crear demanda de productes verds generats des del sector forestal.

 

Les estratègies del sector forestal s’han d’encaminar a:

  •  la millora de la comunicació, tant a nivell intern de les diferents administracions com de portes a fora i de manera transversal u horitzontal amb altres departaments de la Generalitat, amb l’objectiu de millorar la percepció social del sector i generar demanda. Cal crear cultura forestal, aconseguint generalitzar els conceptes “producte forestal” i “gestió forestal” entre la societat civil i política.
  • estudis de mercats i desenvolupament d’aquells de major potencialitat i de creació de riquesa i ocupació a Catalunya, amb la presa de mesures adients com ara avantatges fiscals, agilització de tràmits, facilitació de la contractació, foment de la demanda, difusió de l’ús, etc.
  • donar suport a les empreses que mobilitzen fusta, amb la facilitació de l’accés a les zones productores, la millora de les condicions per a la realització del transport, ja siguin legals o físiques, de les carreteres forestals, la facilitació del marcatge i la classificació, l’estudi i promoció dels centres logístics, l’agrupació dels aprofitaments mitjançant la promoció de la gestió forestal conjunta, etc.
  • aprofitar les estructures existents, com ara la taula intersectorial de la fusta, per continuar la definició de les línies d’actuació prioritàries a Catalunya per reforçar el sector, i crear-ne de noves per als sectors emergents com ara el de la bioenergia forestal.

 

RoK-FOR (EU FP7 project 245 437) Sustainable Forest Management providing renewable energy, sustainable construction and bio-based products. Co-ordinator: Dr. Timo J. Hokkanen Centre for Economic Development, Transport and the Environment for North Karelia, Finland tel. +358 400 88 47 69, e-mail timo.hokkanen@ely-keskus.fi

AdjuntMida
doc_25250619_1.pdf1.31 MB