Pla d'Acció Nacional d'Energies Renovables (PANER) 2010-2020


By Anònim - Posted on 11 Agost 2010

 La Directiva 2009/28/CE del Parlament europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables, estableix que cada Estat membre ha d'elaborar un Pla d'Acció Nacional en matèria d'Energies Renovables (PANER) per aconseguir els objectius nacionals fixats en la pròpia Directiva. Per a Espanya, aquests objectius es concreten que les energies renovables representin un 20% del consum final brut d'energia, amb un percentatge en el transport del 10%, l'any 2020.

Els Estats membres han de notificar a la Comissió Europea aquests plans d'acció fins el 30 de juny de 2010, com així ho ha fet Espanya.

 

Aquest PANER s'ha elaborat segons un model establert per la Comissió Europea, per facilitar la comparació de les propostes dels diferents Estats Membres. Aquest model permet, també, agregar les dades de forma homogènia per verificar que el conjunt de plans nacionals és coherent amb els objectius de la Unió Europea en matèria d'eficiència energètica, energies renovables i emissions de gasos d'efecte hivernacle per a l'any 2020, fixats en el Consell Europeu de març de 2007.

 

No obstant això, l'obligació de cenyir-se a un contingut i estructura determinats, dificulta la inclusió en els plans de foment d'energies renovables d'aspectes rellevants que poden variar d'un país a un altre com, per exemple, el paper de les infraestructures elèctriques, i de consideracions claus per al desenvolupament de les energies renovables com poden ser els balanços econòmics o les anàlisis tecnològiques, que tenen poca rellevància en l'estructura proposada en el model.

 

Per tot això, Espanya, un país amb una llarga tradició en l'elaboració de Plans d'Energies Renovables, continuarà amb l'elaboració dels Plans d'Energies Renovables (PER). El propi RD 661/2007, que regula l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial, fixa el compromís d'elaboració del PER 2011-2020. Per tant, coexistiran dos documents, PANER i PER, amb dues orientacions diferents, concordes amb les necessitats dels receptors d'aquests documents: la Comissió Europea i el conjunt de la societat espanyola.

 

En els propers mesos tenim el repte de desenvolupar el PER 2011- 2020 amb aquesta orientació interna, en el marc de participació i transparència iniciat en la redacció del PANER.

IDAE.ES - 19/07/10