L'energia de la biomassa


By Anònim - Posted on 26 Novembre 2010

26-28 de novembre de 2010 – ÀVILA

Organitza: Universitat Nacional d'educació a distància

 

L'elevat cost dels combustibles fòssils i els avanços tècnics que han possibilitat l'aparició de sistemes d'aprofitament energètic de la biomassa cada vegada més eficients, fiables i nets, han causat que aquesta font d'energia renovable es comenci a considerar com una alternativa total o parcial, als combustibles fòssils.

 

L'energia de la biomassa prové en última instància del sol, com la resta de les energies renovables. Mitjançant la fotosíntesi el regne vegetal absorbeix i emmagatzema una part de l'energia solar que arriba a la terra; les cèl·lules vegetals utilitzen la radiació solar per formar substàncies orgàniques a partir de substàncies simples i el C02 present en l'aire.

Els objectius del curs són:

Conèixer tots els tipus de biomassa i residus amb aprofitament energètic o compostatge.

Entendre els processos de conversió, les tecnologies disponibles, els avantatges i inconvenients de l'ús de la biomassa.

Saber quin és la legislació aplicable, així com els incentius i mesures fiscals que es refereixen a aquesta font d'energia.

Conèixer com es gestiona un projecte d'una instal·lació d'Energia de la biomassa.

Les empreses requereixen tècnics especialitzats en la biomassa com a font energètica i una idea clara del que es pot fer, per a això necessiten conèixer l'entorn energètic actual, les possibles línies de finançament i ajudes, les característiques i situació de la biomassa com a font d'energia renovable, nocions d'eficiència energètica i les bases per engegar un projecte empresarial en aquesta àrea.

En general la temàtica del curs resultarà d'interès a: alumnes de carreres tècniques (i NO tècniques) de primer cicle, segon cicle i post-grau, així com professors, educadors, responsables de pràctiques, tècnics, i tot tipus de professionals, o simplement a aquelles persones que els agradaria efectuar, dissenyar, muntar, mantenir i reparar la instal·lació de biomassa a la seva pròpia casa, qualsevol tipus d'habitatge, empresa o indústria.

 

TAXES:

- Matrícula Normal: 105.-€

- Matrícula Reduïda (alumnes universitaris, llicenciats en atur, diplomats en atur i jubilats: 75.-€

 

PROGRAMACIÓ DEL CURS

 

Divendres 26

- Recepció i lliurament de documentació

- Biomassa: classificació de la biomassa, cultius energètics, processos de conversió de la biomassa en energia.

  Avantatges i inconvenients de l'ús de la biomassa: mediambientals, econòmics i socials.

- Visita a una planta/Instal·lació de biomassa

- Biomassa tèrmica: Introducció i generalitats, matèria prima utilitzada, característiques físiques i químiques

  que defineix un combustible, aplicacions i processos i casos pràctics.

- Biomassa per generació elèctrica. Introducció i generalitats, matèria prima utilitzada, aplicacions, processos i casos pràctics.

 

Dissabte 27

- Visita a la ciutat d'Àvila

- Biomassa per combustibles. Introducció i generalitats, matèria prima utilitzada. Característiques físiques i químiques

  que defineix un combustible. Aplicacions i processos. Casos pràctics.

- Residus sòlids urbans: classificació, composició i característiques de producció de rsu, efecte sobre el medi ambient,

  gestió de rsu, sistemes de tractament de residus urbans, compostatge. Processos no convencionals per al tractament

  de residus. Aprofitament del gas de l'abocador. Situació actual dels rsu a Espanya.

- Perspectiva futura dels rsu a Espanya.

- Etapes d'un projecte de biomassa: estudi de potencial de biomassa, caracterització de biomassa, logística de biomassa,

  selecció de la millor tecnologia d'aprofitament, implantació d'instal·lacions d'aprofitament energètic i investigació.

Diumenge 28

- Legislació aplicable. Incentius i mesures fiscals: Incentius per la instal·lació particular, incentius per la generació

  d'energia elèctrica i incentius per biocombustibles. Impacte de l'ús energètic de la biomassa en la generació de treball.

- Clausura del curs i lliurament de diplomes.
 

Full d'inscripció